Förstainstansrättens beslut av den 9 september 2003 i mål T-293/02: Éric Vranckx mot Europeiska gemenskapernas kommission (Allmänt uttagningsprov – Erhöll ej erforderligt antal poäng på det muntliga provet – Ej upptagen i förteckningen över godkända sökande – Motivering – Överensstämmelse mellan klagomål och ansökan – Talan saknar till viss del helt rättslig grund och kan till viss del inte tas upp till sakprövning)