2000/512/EKSG: Kommissionens beslut av den 11 augusti 2000 om avslutande av antidumpningsförfarandet beträffande import av valstråd av stål med ursprung i Turkiet [delgivet med nr K(2000) 2491]