Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1821 av den 2 december 2020 om godkännande för utsläppande på marknaden av ett extrakt från Panax notoginseng och Astragalus membranaceus som ett nytt livsmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (Text av betydelse för EES)