Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1210/90 vad avser budgetmässiga och finansiella bestämmelser för Europeiska arbetsmiljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning samt om tillgång till byråns handlingar (KOM(2002) 406 - C5-0371/2002 - 2002/0169(COD))