Rådets beslut av den 19 december 1997 om bemyndigande för Konungariket Nederländerna att utsträcka tiden för tillämpning av ett särskilt undantag från artikel 21 i det sjätte direktivet 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter (98/20/EG)