kommissionen mot Nederländerna Domstolens dom (första avdelningen) den 14 oktober 2004. # Europeiska kommissionen mot Konungariket Nederländerna. # Fördragsbrott - Artiklarna 43 EG och 48 EG - Nationella bestämmelser enligt vilka det för att kunna registrera ett fartyg i Nederländerna krävs att aktieägarna, styrelseledamöterna och de fysiska personer som sköter den dagliga ledningen av det bolag i gemenskapen som äger fartyget har gemenskapsnationalitet eller EES-nationalitet - Nationella bestämmelser enligt vilka en styrelseledamot i ett rederi skall ha dels gemenskapsnationalitet eller EES-nationalitet, dels gemenskapshemvist eller EES-hemvist. # Mål C-299/02. TITJUR