Förstainstansrättens dom av den 12 juli 2001 i de förenade målen T-202/98, T-204/98 och T-207/98: Tate & Lyle plc m.fl. mot Europeiska gemenskapernas kommission (Konkurrens — Sockermarknaden — Överträdelse av artikel 85 i EG-fördraget (nu artikel 81 EG) — Böter)