2002/191/EG: Kommissionens beslut av den 3 april 2001 om att förklara en koncentration förenlig med den gemensamma marknaden och med EES-avtalets funktion (Ärende nr COMP/M.2139 - Bombardier/ADtranz) (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 1032]