Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 2855/2000 av den 27 december 2000 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen (EGT L 332 av den 28.12.2000)