2004/270/EG: Kommissionens beslut av den 30 oktober 2001 om att förklara en koncentration förenlig med den gemensamma marknaden och EES-avtalets funktion (Ärende COMP/M.2420 - Mitsui/CVRD/Caemi) [delgivet med nr K(2001) 3363] (Text av betydelse för EES)