SKRIFTLIG FRÅGA E-2024/01 från Paul Lannoye (Verts/ALE) till kommissionen. Djurförsök.