Europaparlamentets ändringar antagna den 12 december 2018 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden (COM(2018)0476 – C8–0268/2018 – 2018/0254(COD)) [Ändringsförslag 1, om inte annat anges]