Euroopa Parlamendi 12. detsembril 2018. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kaitsefond (COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) [Muudatusettepanek 1, kui ei ole märgitud teisiti]