Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2018 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (COM(2018)0476 — C8-0268/2018 — 2018/0254(COD)) [Tροπολογία αριθ. 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά]