Изменения, приети от Европейския парламент на 12 декември 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за отбрана (COM(2018)0476 — C8-0268/2018 — 2018/0254(COD)) [Изменение 1, освен ако не е посочено друго]