TITJUR Cimenteries CBR m.fl. mot kommissionen Förstainstansrättens dom (fjärde avdelningen i utökad sammansättning) av den 15 mars 2000. # Cimenteries CBR m.fl. mot Europeiska kommissionen. # Konkurrens - Artikel 85.1 i EG-fördraget (nu artikel 81.1 EG) - Cementmarknaden - Rätten till försvar - Insyn i akten - En enda och fortlöpande överträdelse - Allmän överenskommelse och dess genomförande - Fastställelse av en överträdelse - Bevisning om delaktighet i ett allmänt avtal och dess genomförande - Sambandet mellan det allmänna avtalet och genomförandet vad gäller syften och parter - Böter - Fastställelse av beloppet. # Förenade målen T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95, T-35/95, T-36/95, T-37/95, T-38/95, T-39/95, T-42/95, T-43/95, T-44/95, T-45/95, T-46/95, T-48/95, T-50/95, T-51/95, T-52/95, T-53/95, T-54/95, T-55/95, T-56/95, T-57/95, T-58/95, T-59/95, T-60/95, T-61/95, T-62/95, T-63/95, T-64/95, T-65/95, T-68/95, T-69/95, T-70/95, T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 och T-104/95.