Kommissionens förordning (EG) nr 2032/2006 av den 21 december 2006 om fastställande av gemenskapens återtags- och försäljningspriser för fiskeåret 2007 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga 1 till rådets förordning (EG) nr 104/2000