Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets förslag till beslut om fastställande av den ståndpunkt som gemenskapen skall inta i det gemensamma rådet EG-Mexiko med anledning av ett beslut om tillämpning av artiklarna 6, 9, 12.2 b och 50 i avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete (KOM(2000) 739 - C5-0698/2000 - 2000/0296(CNS))