PROPCELEX 2002/917/EG: Rådets beslut av den 3 oktober 2002 om ingåendet av Interbus-överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss - Överenskommelse om tillfällig internationell persontransport med buss (Interbus–överenskommelsen) - Information om att överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss (Interbus-överenskommelsen) har trätt i kraft