Domstolens dom (andra avdelningen) den 17 januari 2008. Domstolens dom (andra avdelningen) den 17 januari 2008.#Theodor Jäger mot Finanzamt Kusel-Landstuhl.#Begäran om förhandsavgörande: Bundesfinanzhof - Tyskland.#Fri rörlighet för kapital - Artiklarna 73b och 73d i EG-fördraget (nu artiklarna 56 EG och 58 EG) - Arvsskatt - Värdering av de tillgångar som ingår i kvarlåtenskapen - Egendom i form av en jord- och skogsbruksfastighet belägen i en annan medlemsstat - Mindre förmånlig metod för värdering av sådan egendom och för beräkning av den skatt som skall betalas.#Mål C-256/06.