2002/6/EG: Kommissionens beslut av den 27 december 2001 om bidragsberättigande av utgifter som syftar till att bidra till vissa åtgärder som vissa medlemsstater planerar för år 2002 för att genomföra systemen för kontroll, inspektion och övervakning inom den gemensamma fiskeripolitiken [delgivet med nr K(2001) 4613]