Förstainstansrättens dom av den 27 februari 2003 i mål T-329/00: Bonn Fleisch Ex- und Import GmbH mot Europeiska gemenskapernas kommission (Tullar – Import av nötkött från Sydamerika – Artikel 13.1 i förordning (EEG) nr 1430/79 – Krav på eftergift av importtullar – Rätten till försvar – Särskild situation)