Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring för tjugofjärde gången av rådets direktiv 76/769/EEG om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och beredningar (pentabromdifenyleter) (KOM(2001) 555 slutlig - 2001/0018(COD)) PROPCELEX