TITJUR Marlines mot kommissionen Förstainstansrättens dom (femte avdelningen) av den 11 december 2003. # Marlines SA mot Europeiska kommissionen. # Konkurrens - Artikel 85.1 i EG-fördraget (nu artikel 81.1 EG) - Prisfastställelse - Bevisning för deltagande i en överenskommelse - Varaktighet - Felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna. # Mål T-56/99.