Rättelse till kommissionens direktiv 2004/93/EG av den 21 september 2004 om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG för anpassning av bilagorna II och III till den tekniska utvecklingen (EUT L 300 av den 25.9.2004)