2004/768/EG: Rådets beslut av den 26 juli 2004 om utnämning av en tysk suppleant i Regionkommittén