Kommissionens beslut av den 23 juli 2001 om tilläggsgarantier avseende Aujeszkys sjukdom i handeln med svin inom gemenskapen, kriterier för vilka uppgifter som skall lämnas om denna sjukdom och om upphävande av beslut 93/24/EEG och beslut 93/244/EEG [delgivet med nr K(2001) 2236] (Text av betydelse för EES) (2001/618/EG)