2003/253/EG: Rådets beslut av den 19 december 2002 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Kanada i enlighet med artikel XXVIII i GATT 1994 om ändring av de medgivanden för spannmål som anges i EG:s bindningslista CXL som bifogas GATT 1994