Europaparlamentets resolution om kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om En strategi för konsumentpolitik 2002-2006 (KOM(2002) 208 - C5-0329/2002 - 2002/2173(COS))