/* */

2002/7/EG: Kommissionens beslut av den 28 december 2001 om ändring av beslut 98/371/EG när det gäller djurhälsointyg för viss import av färskt kött (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 4666]