Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om Europeiska fiskerifonden (KOM(2004)0497 - C6-0212/2004 - 2004/0169(CNS))