/* */

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 2158/92 om skydd av gemenskapens skogar mot bränder (KOM(1999) 379 - C5-0077/1999 - 1999/0160(COD))