2006/199/EG: Kommissionens beslut av den 22 februari 2006 om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter från Förenta staterna [delgivet med nr K(2006) 495] (Text av betydelse för EES)