2006/936/EG: Kommissionens beslut av den 14 december 2006 om granskning och godkännande av räkenskaperna för vissa utbetalningsställen i Tyskland och Förenade kungariket när det gäller utgifter som finansierats genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) avseende räkenskapsåret 2003 [delgivet med nr K(2006) 6506]