/* */

Förslag till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar