2007/486/EG: Kommissionens beslut av den 20 december 2006 om ett förfarande enligt artikel 65 i fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (Ärende COMP/F/39.234 – Legeringspåslag – förnyat antagande av beslut) [delgivet med nr K(2006) 6765]