TITJUR Préservatrice foncière TIARD Förslag till avgörande av generaladvokat Léger föredraget den 5 december 2002. # Préservatrice foncière TIARD SA mot Staat der Nederlanden. # Begäran om förhandsavgörande: Hoge Raad der Nederlanden - Nederländerna. # Brysselkonventionen - Artikel 1 - Tillämpningsområde - Begreppet privaträttens område - Begreppet tullfrågor - Talan grundad på ett borgensavtal som ingåtts mellan staten och ett försäkringsbolag - Avtal som ingåtts för att uppfylla ett statligt krav på transportsammanslutningar som är huvudgäldenärer enligt artikel 6 i TIR-konventionen. # Mål C-266/01.