Odluka Komisije (EU) 2020/2152 оd 17. prosinca 2020. o pristojbama koje se Agenciji Europske unije za suradnju energetskih regulatora plaćaju za prikupljanje, rukovanje, obradu i analizu informacija koje se prijavljuju na temelju Uredbe (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)