Решение (ЕС) 2020/2152 на Комисията от 17 декември 2020 година относно таксите, дължими на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия за събиране, разглеждане, обработване и анализиране на информацията, докладвана съгласно Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета (текст от значение за ЕИП)