Yttrande från Regionkommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av programmet Medborgare för Europa för åren 2007–2013 i syfte att främja ett aktivt europeiskt medborgarskap