Mål C-469/99: Talan mot Republiken Italien väckt den 7 december 1999 av Europeiska gemenskapernas kommission