Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 169/2003 av den 5 december 2003 om ändring av bilaga I (Veterinära frågor och växtskyddsfrågor) till EES-avtalet