Gemensam ståndpunkt (EG) nr 9/2003 av den 3 februari 2003, antagen av rådet i enlighet med det i artikel 251 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen angivna förfarandet, inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om ett flerårigt program för åtgärder på energiområdet: "Intelligent energi - Europa" (2003-2006) (Text av betydelse för EES)