Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 49/2002 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2002, για καθορισμό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρμόζεται στην επιστροφή για τη βύνη