2002/289/EG: Beslut nr 9/2001 av den 21 november 2001 av Gemensamma kommittén, som inrättats inom ramen för avtalet om ömsesidigt erkännande mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater, om återkallandet av organ för bedömning av överensstämmelse i de sektoriella bilagorna om telekommunikationsutrustning och elektromagnetisk kompatibilitet