2002/472/EG: Kommissionens beslut av den 20 juni 2002 om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter från Republiken Bulgarien (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2002) 2195]