Rådets förordning (EG) nr 2114/2005 av den 13 december 2005 om genomförande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Korea i enlighet med artikel XXIV:6 och artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994