Domstolens dom (femte avdelningen) den 16 november 2000. # Sarrió SA mot Europeiska kommissionen. # Överklagande - Konkurrens - Artikel 85.1 i EG-fördraget (nu artikel 81.1 EG) - Begreppet en enda överträdelse - Informationsutbyte - Åläggande - Böter - Fastställelse av beloppet - Beräkningsmetod - Motivering - Förmildrande omständigheter. # Mål C-291/98 P. TITJUR Sarrió mot kommissionen