Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2521/2000 της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας χωματίδας από σκάφη που φέρουν σημαία Ιρλανδίας