/* */

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.2535 - Sogefi/Filtrauto) (Text av betydelse för EES)